Vidaus tvarkos taisyklės mokiniams

 

1. Visi mokiniai susipažįsta ir laisvanoriškai įsipareigoja vykdyti šiomis taisyklėmis nustatytus reikalavimus.

2. Negalima vėluoti ar praleisti pamokų be pateisinamos priežasties. Iš pamokų išleisti turi teisę tik klasės vadovas, o jam nesant – direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

3. Mokytojui neatvykus į pamoką, mokiniai klasėje tyliai laukia; po 10 min. klasės seniūnas informuoja budintį gimnazijos vadovą.

4. Mokiniai tausoja gimnazijos, bei kitų asmenų turtą. Padarytą žalą atlygina kaltininkas.

5. Už tvarką ir švarą klasėje atsako klasės vadovo paskirti tvarkdariai. Jie nuvalo lentą, pasirūpina pamokai reikalingomis priemonėmis. Pertraukų metu išvėdina klasę.

6. Tvarkdariai apie pertraukų metu sugadintą inventorių bei žalą padariusius moksleivius praneša klasės auklėtojui. Nepranešusieji už padarytą žalą atsako patys.

7. Draudžiama į mokyklą atsinešti su mokomuoju procesu nesusijusius daiktus.

8. Mokiniai turi stropiai mokytis bendrųjų ir dailės dalykų, laikytis autorystės ir etiketo reikalavimų ne tik gimnazijoje, bet ir už jos ribų.

9. Visais klausimais ir skundais kreiptis į mokytoją ar klasės auklėtoją ir tik po to – į direktoriaus pavaduotoją ugdymui ar direktorių.

10. Kūno kultūros pamokose mokiniai dėvi sportinę aprangą, avi sportiniais bateliais, netepančiais grindų.

11. Mokiniai privalo nešiukšlinti ir palaikyti tvarką gimnzijoje: klasėje, koridoriuose, tualetuose, kieme.

12. Mokinys, suradęs pamirštą ar pamestą daiktą, tuojau perduoda jį gimnazijos budėtojui. Apie tai informuojama skelbimų lentoje.

13. Tiek gimnazijoje, tiek už jos ribų, mokiniams draudžiama turėti tabaką, elektronines cigaretes, alkoholį, narkotikus, bei juos vartoti, platinti.

14. Mokiniai privalo dalyvauti bendruose gimnazijos renginiuose: iškilmėse, minėjimuose, olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose, eisenose ir kt.

15. Valgykloje vaikai maitinasi per ilgąją pertrauką.

16. Jei mokinys trukdo dirbti pamokoje, mokytojo sprendimu jis individualiai dirba koridoriuje.

17. Už tyčia sugadintą gimnazijos turtą, knygas, mokymo priemones atlygina jų vertę trigubai.

18. Mokiniams, nesilaikantiems šių taisyklių, siriamos nuobaudos:

a) įspėjimas;

b) papeikimas;

c) priežtas papeikimas;

d) šalinimas iš mokyklos.   

19. Mokiniui praleidus 1/3 profilio ir pasirinktų dalykų pamokų, III, IV-oje gimnazijos klasėje turint neigiamus pusmečio įvertinimus sprendžiamas tolimesnis mokinio mokymosi gimnazijoje klausimas, mokymo sutartis gali būti nutraukta vienašališkai arba abipusiu susitarimu.

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 684 20526
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis