Gimnazijos tikslai

Misija

Kauno apskrities dailės gimnazijos misija – ugdyti harmoningą, kūrybingą asmenybę, duoti vaikui saviraiškos galimybę, kad atsiskleistų ne vien jo mąstymas, bet emocionalumas, kad jis tobulėtų dvasiškai, atrastų save ir, baigdamas gimnaziją, būtų pasirengęs rinktis tolimesnį kūrybos kelią, turėtų visavertį, laikmečio poreikius atitinkantį, vidurinį išsilavinimą.

Vizija

Mūsų ateities vizija – tai didinti kūrybines galias skatinant kūrybiškumą mokymo ir mokymosi procese. Tuo tikslu, pasitelkti visas įmanomas technines ir technologines galimybes. Sukurti edukacinį dailės ugdymo centrą su bendra formalaus ir neformalaus švietimo bei savišvietos erdve.

Tikslai:

 • dalyvauti kuriant itin gabių vaikų ugdymo sistemą Lietuvoje.
 • sudaryti sąlygas gabiems dailei ir norintiems jos mokytis vaikams ugdyti savo talentus, teikti jiems valstybinius standartus atitinkantį bendrąjį ir nuoseklų meninio profilio (dailės) ugdymą.
 • bendradarbiaujant su tėvais (ar vaiko globėjais, rūpintojais), ugdyti savarankų, laisvei pajėgų, atsakingai savo gyvenimą kurtis gebantį žmogų. Ugdyti tvirtus dorinius pagrindus ir savarankią pasaulėžiūrą turinčius, visapusiškai išsilavinusius, bendrauti ir bendradarbiauti gebančius, pilietiškai sąmoningus, atsakingus, tvirto charakterio, toliau mokytis ir dirbti pasirengusius, kultūriškai ir ekologiškai susipratusius, kūrybingus ir darnos siekti pajėgiančius jaunuolius ir jaunuoles.
 • sudaryti mokiniams sąlygas perimti gimtosios kalbos, dailės, šiuolaikinių visuomenės ir gamtos mokslų žinių pagrindus, pradinius techninius ir technologinius, praktinės veiklos įgūdžius, Europos ir Pasaulio religinę ir filosofinę patirtį, perprasti pagrindines politines ideologijas ir ekonomines teorijas, įgyti estetinę nuovoką ir Europos žmogui reikalingus kalbinės komunikacijos gebėjimus, istoriškai pagrįstą Vakarų kultūros supratimą.
 • skatinti mokinių solidarumą ir lygybę su žmonėmis, turinčiais skirtingus gebėjimus, kitokias socialines galimybes nei dauguma, siekti socialinio gimnazistų solidarumo, išmokti teikti socialinę paramą artimiesiems ir dalyvauti visuomenei naudingoje veikloje.

Uždaviniai:

 • brandinti talentus;
 • sudaryti sąlygas gabiems dailei vaikams ugdyti savo talentus, specialiomis dailės programomis ugdyti jų estetinę ir vizualinio suvokimo kultūrą, puoselėti meninės - plastinės raiškos įgūdžius ir meninės kultūros pažinimą, formuoti profesinius įgūdžius ir siekti visaverčio vidurinio išsilavinimo;
 • modernizuojant mokyklą (mokymo proceso kompiuterizavimas, dailės ir bendrojo lavinimo dalykų integravimas) išsaugoti dailės mokymo tradicijas, perimtas iš prieškarinės J.Vienožinskio meno mokyklos ir puoselėtas Kauno dailės gimnazijoje;
 • plėtoti vientisą dailės mokymo sistemą, nuosekliai peraugančią nuo kryptingo meninio ugdymo iki profesionalių dailės įgūdžių formavimo;
 • praturtinti bendradarbiavimo galimybes su kryptingą meninį ugdymą teikiančiomis mokyklomis ir kitomis švietimo institucijomis;
 • kurti Kauno dailės gimnazijoje ugdomosios dailės metodikos židinį;
 • stiprinti ryšius su giminingomis mokyklomis Lietuvoje ir ieškoti partnerių bendriems projektams užsienyje.

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 684 20526
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

Projektai

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka